รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ที่ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม รูปแบบการสมัคร หมายเหตุ
1 2024-03-26 22:48:30 เด็กหญิงจิราภา อินนวล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
2 2024-03-21 15:55:30 เด็กชายไทรีซ บราวน์ โรงเรียนบ้านดอนชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
3 2024-03-13 18:27:43 เด็กชายอโนชา ฟูธรรม อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
4 2024-03-13 13:19:38 เด็กหญิงปานณฌา ไกรมุ่ย บ้านสะพานหิน Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
5 2024-03-13 10:18:15 เด็กชายคุณวรรธน์ จีนะพันธุ์ อนุบาลแม่พริก Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
6 2024-03-12 15:17:58 เด็กชายปฏิภาณ กล้าหาญ บ้านท่ามะเกว๋น Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
7 2024-03-12 14:51:13 เด็กชายศักดิ์ชัย เครือจันต๊ะ โรงเรียนเถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
8 2024-03-12 14:22:05 เด็กหญิงธีร์สุดา ผลกษาปน์สิน โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
9 2024-03-12 13:47:50 เด็กชายวิศรุต ตาวงศ์ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน Online
10 2024-03-12 11:12:44 เด็กชายบุญฤทธิ์ โพธาเมือง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
11 2024-03-12 11:10:54 เด็กหญิงพฤตยา เวียงนาค บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
12 2024-03-12 10:36:55 เด็กชายณฐกร เต๋ทิ ผาปังวิทยา Online
13 2024-03-12 09:03:18 เด็กชายภาคี นันทะวงศ์ อนุบาลเถิน Online
14 2024-03-11 16:15:52 เด็กหญิงศรีนรินทร์ ชัยลังกา ต้นธงวิทยา Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
15 2024-03-11 16:07:08 เด็กชายต่อตระกูล ด่านจรูญ อนุบาลเถินท่านางอุปถัมภ์ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
16 2024-03-11 15:23:55 เด็กชายพงศกร คำชัยวงศ์ โรงเรียนอักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
17 2024-03-11 14:24:09 เด็กชายธัญธรณ์ เวชโช โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
18 2024-03-11 13:58:21 เด็กชายทักษ์ดนัย ใจป้อ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ Onsite
19 2024-03-11 13:56:30 เด็กชายณภัทร ขัดแก้ว โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
20 2024-03-11 13:54:36 เด็กหญิงธนพร เมืองเดช โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
21 2024-03-11 13:52:34 เด็กชายวรภพ จันทราช โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
22 2024-03-11 13:50:52 เด็กหญิงพัชราภา เทพเจริญ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
23 2024-03-11 13:48:50 เด็กหญิงวิภารัตน์ เป็งยาวงศ์ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
24 2024-03-11 13:46:38 เด็กหญิงปริยฉัตร จอมดวง โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
25 2024-03-11 13:44:51 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฉลองชนม์ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
26 2024-03-11 13:41:00 เด็กหญิงรัตนธิดา มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
27 2024-03-11 13:38:33 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายนวล โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
28 2024-03-11 13:36:51 เด็กหญิงคุณัญญา ใจมา โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
29 2024-03-11 13:34:08 เด็กชายวรากร ดวงปินตา โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
30 2024-03-11 13:31:50 เด็กชายณัฐกิตติ์ พูลคุ้ม โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
31 2024-03-11 13:30:07 เด็กชายสิทธิพงษ์ สีวิชัยเครือ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
32 2024-03-11 13:28:36 เด็กหญิงปรัชญา ต๋าคำ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
33 2024-03-11 13:26:22 เด็กหญิงสุภามาศ สิทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
34 2024-03-11 13:23:31 เด็กหญิงอภิชญา ยาดี โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
35 2024-03-11 13:21:53 เด็กหญิงชนิกานต์ วงศ์คำยา โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
36 2024-03-11 13:19:56 เด็กหญิงณัฐณิชา เทือกคำซาว โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
37 2024-03-11 13:18:01 เด็กชายภูมิทัศน์ ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
38 2024-03-11 13:17:35 เด็กชายธีรภัทร ขุนกนก โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
39 2024-03-11 13:15:40 เด็กชายอนาวิล เชิญรัมย์ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
40 2024-03-11 13:15:21 เด็กชายณัฐกานต์ เปี้ยอ่ำ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
41 2024-03-11 13:13:03 เด็กหญิงบัวชมพู ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
42 2024-03-11 13:11:37 เด็กชายธีรภัทร ติ๊บปละ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
43 2024-03-11 13:05:17 เด็กหญิงฐาณิกา โปธา โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
44 2024-03-11 12:54:37 เด็กชายกรวิชญ์ แก้วสาร โรงเรียนบ้านเวียง Onsite
45 2024-03-11 12:26:08 เด็กชายวรพงศ์ นวลแก้ว โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
46 2024-03-11 12:24:42 เด็กชายธนภัทร หล้าแดงสาว ผาปังวิทยา Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
47 2024-03-11 12:24:21 เด็กชายจิรายุ จีแดง โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
48 2024-03-11 12:22:27 เด็กชายธีรภัทร ฐิตะโพธิ์ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
49 2024-03-11 12:21:45 เด็กชายเพ็ชรรัตน์ ธรรมสุตร โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
50 2024-03-11 12:19:55 เด็กหญิงอภิชญา เชียงทอง บ้านท่ามะเกว๋น Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
51 2024-03-11 12:18:29 เด็กหญิงภัคพร ศศีภาสกร โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
52 2024-03-11 12:16:30 เด็กชายพันธดนย์ ศรีธิพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite
53 2024-03-11 12:16:00 เด็กชายธีรภัทร์ หลีเซ็ง บ้านท่ามะเกว๋น Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
54 2024-03-11 12:12:42 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองอินทร์ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite
55 2024-03-11 12:10:28 เด็กหญิงวิฑิตา ไพรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite
56 2024-03-11 12:07:39 เด็กชายธนพล มูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
57 2024-03-11 12:01:39 เด็กชายนราธิป เทือกตา โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
58 2024-03-11 12:00:06 เด็กชายธนากร สิงห์รัว โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
59 2024-03-11 11:56:00 เด็กชายกิตติภณ พันธุ์เพ็ง โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
60 2024-03-11 11:53:53 เด็กชายรชต สลีวงศ์ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
61 2024-03-11 11:49:51 เด็กชายพัชร เหมือยบุตร โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
62 2024-03-11 11:46:30 เด็กหญิงณิชามน  ราชอุปนันท์ โรงเรียนบ้านเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
63 2024-03-11 11:33:15 เด็กชายพัชรดนัย แก้วเดช บ้านท่ามะเกว๋น Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
64 2024-03-11 11:14:17 เด็กชายธนเดช วงศ์เครือยศ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
65 2024-03-11 11:14:02 เด็กหญิงจิราภา อินวล โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
66 2024-03-11 11:11:12 เด็กชายธนาดุล ศรีนวล โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite
67 2024-03-11 11:06:46 เด็กชายชุตินันท์ เครือพรมมินทร์ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
68 2024-03-11 11:04:05 เด็กชายกิตติภัทร เตจ๊ะคำ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
69 2024-03-11 11:02:35 เด็กหญิงภัทรมน ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
70 2024-03-11 11:00:22 เด็กหญิงปนัชดา พาสิงห์ โรงเรียนป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
71 2024-03-11 10:57:50 เด็กหญิงรวิกานต์ หล้าปวงคำ โรงเรียนป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
72 2024-03-11 10:56:32 เด็กชายกิติพงษ์ วงศ์เศรษฐี โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
73 2024-03-11 10:53:57 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วกล้า โรงเรียนป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
74 2024-03-11 10:53:02 เด็กชายศิวัชญา กี่สง่า โรงเรียนบ้านดอนไชย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
75 2024-03-11 10:49:27 เด็กหญิงพิชย์สินี คำภิระแปง โรงเรียนบ้านแม่พริกบน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
76 2024-03-11 10:44:57 เด็กหญิงสุพิชชา ลังกาเทพ บ้านป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
77 2024-03-11 10:43:13 เด็กหญิงชยุดา ใหม่ตัน โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
78 2024-03-11 10:10:58 เด็กชายบุญญพัฒน์ ต่อมแก้ว โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
79 2024-03-11 09:55:21 เด็กชายศิรวิทย์ อิ่นคำมา โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
80 2024-03-11 09:20:24 เด็กชายภูมิภูบดินทร์ ปวงดี โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) Online
81 2024-03-11 08:54:26 เด็กหญิงพิชญา ตุ่นบุตร โรงเรียนเถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
82 2024-03-11 08:52:23 เด็กหญิงปุญญิศา สุดเทพ โรงเรียนเถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
83 2024-03-10 16:34:33 เด็กหญิงไอญรินทร์ ตุ้ยหล้า อนุบาลเถิน Online
84 2024-03-10 15:34:25 เด็กชายนนทพัทธ์ อูปคำ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
85 2024-03-10 15:23:48 เด็กหญิงวรัญชลี สายเทพ อักษรศิลป์ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
86 2024-03-10 15:12:42 เด็กชายวรัชญ์ สายเทพ อักษรศิลป์ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
87 2024-03-10 14:55:58 เด็กชายวัชรพล สืบใจถา โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
88 2024-03-10 14:28:02 เด็กหญิงซากุระ วงค์หาญ อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
89 2024-03-10 14:26:56 เด็กหญิงธวัลรัตน์ห อินทรีสังวร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
90 2024-03-10 13:51:50 เด็กชายกฤตเมธ อุตเสน โรงเรียนอักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
91 2024-03-10 13:11:50 เด็กชายรฐนนท์ ทับทิม อนุบาลเถิน Online
92 2024-03-10 11:53:14 เด็กหญิงพนิตนันท์ หีบทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
93 2024-03-10 11:45:53 เด็กชายปราชญา เปี้ยกาวี โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
94 2024-03-10 11:45:26 เด็กหญิงกัลญากร สืบใจถา โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
95 2024-03-10 11:43:15 เด็กหญิงชยธร วงศ์ทา โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
96 2024-03-10 11:42:31 เด็กหญิงเปรมิกา ชัยประภา โรงเรียนเถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
97 2024-03-10 11:41:19 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
98 2024-03-10 11:39:23 เด็กหญิงพนิตพิชา ต๊ะนาถา โรงเรียนแม่วะวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
99 2024-03-10 11:38:57 เด็กหญิงภูฬี ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านหัวน้ำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
100 2024-03-10 11:37:09 เด็กหญิงสิรินดา จันดี โรงเรียนบ้านเหล่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
101 2024-03-10 11:36:18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปัญญาเสน โรงเรียนแม่วะวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
102 2024-03-10 11:33:37 เด็กหญิงสุประวีณ์ ปารี โรงเรียนเถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
103 2024-03-10 11:33:14 เด็กหญิงจิรชญา ศิริมา โรงเรียนบ้านหัวน้ำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
104 2024-03-10 11:32:08 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สกุลจีรชัย โรงเรียนเถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
105 2024-03-10 11:30:15 เด็กชายปัณณทัต ใจครุฑ โรงเรียนเถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
106 2024-03-10 11:28:30 เด็กหญิงพรชิตา บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
107 2024-03-10 11:25:39 เด็กหญิงณชนก เตมา โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
108 2024-03-10 11:23:40 เด็กชายภูวนัฏฐ์ ปากุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
109 2024-03-10 11:20:45 เด็กหญิงโชติกา คำหอมกุล โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
110 2024-03-10 11:18:55 เด็กหญิงชนัญชิดา เขียวตื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
111 2024-03-10 11:16:43 เด็กชายภัคศรัญ โพธิ์จินดา โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
112 2024-03-10 11:14:23 เด็กชายนเรศน์ สำเนียงงาม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
113 2024-03-10 11:12:13 เด็กหญิงพิชญาภา สืบสมุทร โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
114 2024-03-10 11:10:22 เด็กหญิงนภัสกร ยะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
115 2024-03-10 11:06:43 เด็กหญิงดรัญพร พรมวัง โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
116 2024-03-10 11:02:25 เด็กชายรุ่งภพ สีกันหา โรงเรียนบ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
117 2024-03-10 11:02:13 เด็กหญิงศิระภัสสร เต็มเปียง โรงเรียนอักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
118 2024-03-10 11:00:41 เด็กหญิงวิราสินี น้อยคำ โรงเรียนบ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
119 2024-03-10 10:59:18 เด็กหญิงรัตติกาล การะนุต โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
120 2024-03-10 10:54:30 เด็กหญิงพนิตพิชา ไถเงิน โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
121 2024-03-10 10:52:25 เด็กหญิงธนัชชา บุญไชยยงค์ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
122 2024-03-10 10:50:07 เด็กหญิงสุนันทา วรรณเครือ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
123 2024-03-10 10:49:15 เด็กหญิงณัฐธิดา อุ่นคำ โรงเรียนบ้านเหล่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
124 2024-03-10 10:47:00 เด็กชายเอกลักษณ์ บางขะกูล โรงเรียนอักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
125 2024-03-10 10:46:08 เด็กหญิงญาณัจฉรา กลิ่นซ้อน โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
126 2024-03-10 10:44:23 เด็กหญิงปริยฉัตร จันทร์มา โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
127 2024-03-10 10:41:23 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เตชะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
128 2024-03-10 10:37:44 เด็กชายณัฐชนน ตันธิมา โรงเรียนอักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
129 2024-03-10 10:01:26 เด็กหญิงกรกานต์ อุตสาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
130 2024-03-10 09:57:36 เด็กชายวัชรากร พันพละ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
131 2024-03-10 09:54:15 เด็กชายธีรภัทร จันต๊ะอุด โรงเรียนเถินท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
132 2024-03-10 09:51:47 เด็กชายณัฐวรรธน์ จันทร์อิ่ม อุมลองรักขิตอนุเคราะห์ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
133 2024-03-10 09:43:23 เด็กหญิงนันทิกานต์ สมหารวงศ์ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
134 2024-03-10 09:40:53 เด็กหญิงปพิชญา สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
135 2024-03-10 09:38:56 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หลงแหลง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
136 2024-03-10 09:37:05 เด็กชายรัชตะ มะโนปิง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
137 2024-03-10 09:34:09 เด็กหญิงณัฐชนิกา วงศ์มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
138 2024-03-10 09:31:03 เด็กชายชนะวัฒน์ พรมวัง โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
139 2024-03-10 09:28:27 เด็กชายโชติพัฒน์ หง้าฝา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
140 2024-03-10 09:24:38 เด็กหญิงเขมิกา สายเหมือย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
141 2024-03-10 09:21:22 เด็กหญิงปานภัสส์ ขณะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
142 2024-03-10 09:17:05 เด็กหญิงวิสา ศรีแสงสุข โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
143 2024-03-10 09:10:19 เด็กหญิงคุณัญญา ยอดเมือง โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
144 2024-03-10 08:59:20 เด็กหญิงจีรชยา วิริยะผล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
145 2024-03-10 08:55:33 เด็กหญิงรัชนก สุวรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
146 2024-03-10 08:51:49 เด็กหญิงฟาติมัส อัลซานฟาริ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
147 2024-03-10 08:32:47 เด็กหญิงศตพร สลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
148 2024-03-09 22:39:37 เด็กหญิงพิชญาภร ปาเมืองมูล อนุบาลเถิน Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
149 2024-03-09 19:45:35 เด็กหญิงณิชาภัทร ทองคำ อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online
150 2024-03-09 18:43:51 เด็กชายจุลจักร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Online
151 2024-03-09 17:32:52 เด็กหญิงภคพร สืบสุติน โรงเรียนอนุบาลแม่พริก Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
152 2024-03-09 16:28:42 เด็กชายธีรเดช จำเรียน อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
153 2024-03-09 16:19:34 เด็กหญิงกวิสรา เครือชัยแก้ว อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online
154 2024-03-09 16:00:35 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ว่องกิตติกูล อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online
155 2024-03-09 15:48:46 เด็กหญิงลักษณาพร คำภิระแปง โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
156 2024-03-09 15:44:34 เด็กหญิงธัญชนิต มาป้อง โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
157 2024-03-09 14:51:49 เด็กหญิงนรีรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
158 2024-03-09 14:27:27 เด็กหญิงปัณชญา ศรีทนันชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
159 2024-03-09 14:24:20 เด็กหญิงกมลพิชญ์ สายนวล โรงเรียนแม่วะวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
160 2024-03-09 13:57:14 เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์เทพ โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
161 2024-03-09 13:54:59 เด็กหญิงณัฐนิชา คำภิระแปง โรงเรียนบ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
162 2024-03-09 13:52:40 เด็กชายอธิภัทร กาวิลตา โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
163 2024-03-09 13:48:16 เด็กหญิงกุลรภัส ขวิญญา โรงเรียนบ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
164 2024-03-09 13:45:23 เด็กหญิงฐิติชญา ปาละเขียว โรงเรียนบ้านนาเบี้ย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
165 2024-03-09 13:43:18 เด็กหญิงวีรดา เทพวงค์ ล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
166 2024-03-09 13:41:49 เด็กหญิงวราลี เทพวงค์ ล้อมแรดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
167 2024-03-09 13:37:59 เด็กชายจิรภัทร คำวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
168 2024-03-09 13:34:15 เด็กหญิงสุกฤตา กิริยา อักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
169 2024-03-09 13:32:07 เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวลาแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
170 2024-03-09 13:30:05 เด็กชายไกรวิชญ์ เชียงเกตุ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
171 2024-03-09 13:27:36 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ฝั้นสาย แม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
172 2024-03-09 13:25:40 เด็กชายศรัณย์ภัทร ปันฟอง บ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
173 2024-03-09 13:23:57 เด็กชายสุรยุทธ สุวรรณเสน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
174 2024-03-09 13:22:14 เด็กชายยุทธกิจ อังกูรเดช บ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
175 2024-03-09 13:20:27 เด็กหญิงดวงฤดี ทาริยะวงศ์ บ้านน้ำดิบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
176 2024-03-09 13:18:13 เด็กหญิงภัณฑิรา ระมะโน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
177 2024-03-09 13:18:07 เด็กชายปิยังกูร บุณยะรัตกุล ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
178 2024-03-09 13:15:41 เด็กหญิงวาณิชยา สลีวงศ์ บ้านแม่เติน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
179 2024-03-09 13:15:31 เด็กหญิงทักษพร ช่างปัน โรงเรียนบ้านท่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
180 2024-03-09 13:14:49 เด็กหญิงวรางคนา บุญปั๋น โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
181 2024-03-09 13:13:44 เด็กชายอชิตพล เตชะเต่ย บ้านท่ามะเกว๋น Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
182 2024-03-09 13:13:04 เด็กหญิงรมิตา ปิงทิ โรงเรียนบ้านหัวน้ำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
183 2024-03-09 13:11:41 เด็กหญิงลลิตา ชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
184 2024-03-09 13:11:39 เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ขันธ์แก้ว ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
185 2024-03-09 13:10:44 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บุญญาทวี โรงเรียนบ้านสะพานหิน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
186 2024-03-09 13:09:54 เด็กหญิงวิชญาพร สติดี บ้านเหล่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
187 2024-03-09 13:07:59 เด็กหญิงณภัชชา สุขใจ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
188 2024-03-09 13:07:41 เด็กหญิงศญานันท์ ชุมภู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
189 2024-03-09 13:07:40 เด็กชายอภิวัต บุตรวัง โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
190 2024-03-09 13:05:47 เด็กหญิงทิพย์รดา บัวพรมมา วังหินวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
191 2024-03-09 13:04:25 เด็กชายกัญจน์ธนัตถ์ เหลื่อมนอก โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
192 2024-03-09 13:04:01 เด็กหญิงชนัญชิดา ตรงศูนย์ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
193 2024-03-09 13:03:47 เด็กหญิงสมิตา จันทร์น้อย วังหินวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
194 2024-03-09 13:02:01 เด็กชายกฤษดา พรมชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
195 2024-03-09 13:00:55 เด็กหญิงนลิตา ไพรบึง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
196 2024-03-09 13:00:40 เด็กหญิงอรณิชา วงศ์ใหม่ โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
197 2024-03-09 13:00:16 เด็กหญิงมินธิชา มะโนสม แม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
198 2024-03-09 12:59:15 เด็กชายชยากร ปัญญาสิทธิ์ อนุบาลเถิน Online
199 2024-03-09 12:58:21 เด็กหญิงศิริรติ ใจคำปิง โรงเรียนแม่วะวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
200 2024-03-09 12:58:08 เด็กชายธนโชติ สุริยะมณี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
201 2024-03-09 12:58:04 เด็กชายอัครชา วงค์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
202 2024-03-09 12:56:03 เด็กชายภาคภูมิ มีวงศ์สม บ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
203 2024-03-09 12:55:57 เด็กหญิงปัฐมาสน์ ต๊ะมาสี โรงเรียนบ้านท่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
204 2024-03-09 12:55:18 เด็กชายศักรินทร์ ท้าวแสง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
205 2024-03-09 12:54:02 เด็กชายยุทธนันท์ อุทธจักร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
206 2024-03-09 12:53:15 เด็กหญิงอัมมรานัส ทนงกิตต์ธนกูล โรงเรียนแม่วะวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
207 2024-03-09 12:52:23 เด็กชายนันทกร ยอดวันดี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
208 2024-03-09 12:52:20 เด็กหญิงเพชรชมพู ศิริงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
209 2024-03-09 12:51:08 เด็กหญิงกรรวี เครือคำอ้าย โรงเรียนบ้านท่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
210 2024-03-09 12:50:20 เด็กชายนัฐภูมินทร์ คำหล้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
211 2024-03-09 12:49:05 เด็กหญิงปรียาภัทร บุญปั๋น โรงเรียนอักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
212 2024-03-09 12:48:28 เด็กหญิงกนกรดา โตกราน บ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
213 2024-03-09 12:48:14 เด็กชายวรากร เกษอางค์ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
214 2024-03-09 12:46:11 เด็กหญิงพุฒิธาดา ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
215 2024-03-09 12:45:36 เด็กหญิงพัชรพร แฉ่งสวัสดิ์ โรงเรียนแม่มอกวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
216 2024-03-09 12:45:28 เด็กหญิงธัญชนก สุรินทร์ อักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
217 2024-03-09 12:43:15 เด็กชายพิทชรัฐ ติ๊บปะหา บ้านเหล่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
218 2024-03-09 12:42:55 เด็กหญิงชนิสรา สิงห์ใฝแก้ว โรงเรียนแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
219 2024-03-09 12:42:14 เด็กหญิงปวิชญา อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
220 2024-03-09 12:41:03 เด็กชายนครินทร์ บุญเล็ก บ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
221 2024-03-09 12:38:59 เด็กหญิงปิยธิดา ตาแสน แม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
222 2024-03-09 12:37:36 เด็กชายพีรวิชญ์ เตาคำ โรงเรียนวังหินวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
223 2024-03-09 12:36:51 เด็กหญิงรักษิตา โคตรวงษ์ บ้านสะพานหิน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
224 2024-03-09 12:35:06 เด็กชายธีรภัทร สายสุรินทร์ บ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
225 2024-03-09 12:31:54 เด็กชายธัญเทพ สิงคำโน โรงเรียนบ้านแม่เติน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
226 2024-03-09 12:31:41 เด็กหญิงฌิชากร ช่วยวัตร แม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
227 2024-03-09 12:29:26 เด็กหญิงพีรญา ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
228 2024-03-09 12:29:13 เด็กหญิงฐิติคุณ ใจเดช บ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
229 2024-03-09 12:26:20 เด็กหญิงณัฐชา สืบสอน โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
230 2024-03-09 12:23:01 เด็กชายณัฐพงศ์ ศุระศรางค์ บ้านเหล่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
231 2024-03-09 12:22:55 เด็กชายภานุวัฒน์ นวลนิล โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
232 2024-03-09 12:20:25 เด็กหญิงปานรพี สุริยะ โรงเรียนบ้านสะพานหิน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
233 2024-03-09 12:20:12 เด็กชายสิทธิพล ใจกาวิล โรงเรียนบ้านน้ำดิบ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
234 2024-03-09 12:19:04 เด็กหญิงเกตุวิมล มีขำ บ้านป่าตาล Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
235 2024-03-09 12:17:45 เด็กชายนิชคุณ เครือชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสะพานหิน Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
236 2024-03-09 12:15:23 เด็กชายกรพันธ์ จันสม บ้านน้ำดิบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
237 2024-03-09 12:14:46 เด็กหญิงนารีนาถ เนื่องกันทา โรงเรียนบ้านน้ำดิบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
238 2024-03-09 12:12:00 เด็กชายธนกร คำภิระแปง โรงเรียนแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
239 2024-03-09 12:11:11 เด็กหญิงวนัชพร ปิมวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
240 2024-03-09 12:09:00 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เตชะบุตร โรงเรียนอักษรศิลป์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
241 2024-03-09 12:05:30 เด็กหญิงญาณิศา กิติสอน โรงเรียนบ้านน้ำดิบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
242 2024-03-09 12:04:43 เด็กชายณัฏฐ์ชวิญช์ คำจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
243 2024-03-09 12:02:47 เด็กหญิงณัฐณิชา สายหล้า แสลมวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
244 2024-03-09 12:02:00 เด็กชายศุภกานต์ มีทา โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
245 2024-03-09 12:00:25 เด็กชายสิรธีร์ แสนสมบัติ บ้านท่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
246 2024-03-09 11:58:28 เด็กชายกวินท์ กุณธิ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
247 2024-03-09 11:43:42 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ติ๊บประสอน บ้านท่าเวียง Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
248 2024-03-09 11:41:53 เด็กชายสุดยอด ม่วงวัฒนกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
249 2024-03-09 11:39:47 เด็กชายอนุรัตน์ ติ๊บแสน บ้านม่วงคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
250 2024-03-09 11:37:57 เด็กชายภูวดล ทองไหล บ้านม่วงคำ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
251 2024-03-09 11:35:47 เด็กหญิงชาลิสา มูลปัน เถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
252 2024-03-09 11:33:10 เด็กชายธนากร เพียรศิลป์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
253 2024-03-09 11:27:52 เด็กชายศุภกิตติ์ วันแสวง บ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
254 2024-03-09 11:24:22 เด็กหญิงณิชานันท์ เปี้ยแดง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
255 2024-03-09 11:22:05 เด็กชายภูบดินทร์ บุญหงษ์ เถิน-ท่าผา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
256 2024-03-09 11:20:38 เด็กชายวิชญะ ทิวงศ์ษา ต้นธงวิทยา Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
257 2024-03-09 11:20:16 เด็กหญิงพรพิมล ดาบพิมพ์จับ แม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
258 2024-03-09 11:18:28 เด็กชายชิณณวรรธน์ ใจวัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
259 2024-03-09 11:17:26 เด็กหญิงศุภกานต์ จีนาวุธ อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
260 2024-03-09 11:16:29 เด็กชายยุทธศาสตร์ ดาศรี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
261 2024-03-09 11:16:21 เด็กชายศุภกานต์ ใหม่ตัน บ้านท่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
262 2024-03-09 11:13:52 เด็กชายธันวา บุญปัญญา บ้านท่ามะเกว๋น Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
263 2024-03-09 10:51:43 เด็กชายธวัชชัย โชติมโนธรรม บ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
264 2024-03-09 10:49:23 เด็กชายภานุวัฒน์ เนื่องหล้า บ้านแม่วะเด่นชัย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
265 2024-03-09 10:46:02 เด็กหญิงพลอยปภัส ยาสมุทร ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
266 2024-03-09 10:43:18 เด็กหญิงวรรณิษา ฟุ้งเฟื่อง แม่วะวิทยา Onsite
267 2024-03-09 10:41:22 เด็กชายนภัสกร คำมาวงศ์ บ้านท่า Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
268 2024-03-09 10:37:50 เด็กหญิงชนัญชิดา สลีวงศ์ แม่ถอดวิทยา Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
269 2024-03-09 10:35:46 เด็กชายวุฒินันท์ สมหารวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
270 2024-03-09 10:34:05 เด็กชายธนภัทร ศรีวัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
271 2024-03-09 10:31:43 เด็กหญิงวรรณิดา แก้วเฝีย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
272 2024-03-09 10:31:00 เด็กชายอติกันต์ คำปันจะ โรงเรียนพินิจวิทยา Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
273 2024-03-09 10:25:18 เด็กหญิงณัฐณิชา หารัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
274 2024-03-09 10:23:08 เด็กหญิงอภิรดา มหาครอง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
275 2024-03-09 10:20:13 เด็กชายณภัทร ทนันไชย บ้านน้ำดิบ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
276 2024-03-09 10:18:05 เด็กหญิงวริชญา เวียงชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
277 2024-03-09 10:16:55 เด็กชายรฐนนท์ เนื่องอุตม์ บ้านแม่วะเด่นชัย Online
278 2024-03-09 10:16:04 เด็กหญิงวรปภา นาหลวง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
279 2024-03-09 10:12:50 เด็กหญิงมนรดา เสาร์แก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) Onsite -รายงานตัวเรียบร้อย-
280 2024-03-09 09:11:38 เด็กชายธนกฤต ปินตา อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
281 2024-03-09 08:58:00 เด็กชายพศิน ทะกาวิน อักษรศิลป์ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
282 2024-03-09 08:55:48 เด็กหญิงณัฐกฤตฌา หารปิน อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
283 2024-03-09 08:53:17 เด็กชายกฤษฎา มะเซ็ง ล้อมแรดวิทยา Online -รายงานตัวเรียบร้อย-
284 2024-03-09 08:44:30 เด็กชายภชรปกร มูลมั่ง โรงเรียนอักษรศิลป์ Online -รายงานตัวเรียบร้อย-