รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ที่ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม รูปแบบการสมัคร หมายเหตุ
1 2024-03-13 19:39:27 นางสาวกัญญานัฐ กันทะราช โรงเรียนเถินวิทยา Online
2 2024-03-13 19:15:01 นายพีระยุทธ วรรณทาป โรงเรียนเถินวิทยา Online
3 2024-03-13 16:56:27 นายนิชพิชญ์ พิยตระการ โรงเรียนเถินวิทยา Online
4 2024-03-13 16:13:21 นางสาวอิสรินทร์ โยะหมาด โรงเรียน Online
5 2024-03-13 16:10:34 นางสาวปุณยาพร ไชยเจริญ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
6 2024-03-13 15:42:37 นายวรทรรศน์ สายสืบ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
7 2024-03-13 15:04:49 นายธาณุศิลป์ ปัญญาเครือ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
8 2024-03-13 13:52:04 นางสาวจริญยาภรณ์ มณีทิพย์ เถินวิทยา Online
9 2024-03-13 13:12:01 นายบุณยกร ศรีเครือขัด โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
10 2024-03-13 11:57:59 เด็กชายภัทรดนัย ชัยเจริญ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
11 2024-03-13 11:52:27 นายณํฐกิตติ์ สุทธิเสน โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา Onsite
12 2024-03-13 11:45:18 นายอนุชิต ใจมอญ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
13 2024-03-13 09:51:20 นายณัฐวัฒน์ ใจแก้ว ปางกุ่มวิทยา Onsite รอตรวจสอบคุณสมบัติ
14 2024-03-13 09:35:07 นายสิรวิชญ์ ใจมูลวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
15 2024-03-12 18:29:47 เด็กหญิงปริยาภัทร ซ่อนบุญ โรงเรียนเทพปัญญา Online
16 2024-03-12 14:12:53 นายนภัทร ตาปิง โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
17 2024-03-12 14:02:32 นายบุญคุ้ม คำดีวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา Online
18 2024-03-12 12:53:18 นางสาวกัญญาภัค วงศ์ชุมภู โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
19 2024-03-12 12:45:04 นายณัฐวัฒน์ ติ๊ตาวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
20 2024-03-12 12:39:23 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณศรี โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา Onsite
21 2024-03-12 12:37:05 นางสาวธัญญาภรณ์ ยะแก้ว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Onsite
22 2024-03-12 11:07:33 นางสาวศศิวิมล ขัดทาน ผาปังวิทยา Online
23 2024-03-12 10:58:44 นายภูเวท กัญญาสาย โรงเรียนแม่มอกวิทยา Onsite
24 2024-03-12 09:56:33 นายสัณหณัฐ สีดา โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
25 2024-03-12 09:04:42 นายปัญญากร ติ๊บปะละวงศ์ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา Onsite
26 2024-03-12 09:02:04 นายอภิวิชญ์ สารินทร์ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา Onsite
27 2024-03-12 09:00:35 นายธีรภัทร ยอดดวงดี โรงเรียนปางกุ่มวิทยา Onsite
28 2024-03-11 16:30:41 นายฉัตรชัย ศรีวิชัย โรงเรียนเถินวิทยา Online
29 2024-03-11 14:43:14 เด็กหญิงเมธปรียา ชัยอ้าย โรงเรียนเถินวิทยา Online
30 2024-03-11 14:06:15 เด็กชายศุภวิชญ์ สุขถะ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
31 2024-03-11 13:37:24 เด็กหญิงธนวรรณ เครือคำ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
32 2024-03-11 13:25:52 นายชลกร สุวรรณจันทร์ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
33 2024-03-11 12:24:44 นางสาวจีราวรรณ ประจักษ์ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา Online
34 2024-03-11 12:20:55 นางสาวสตรีรัตน์ บัวเพ็ชร์ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา Online
35 2024-03-11 12:16:31 นางสาวชนิภรณ์ กันยะมูล โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา Online
36 2024-03-11 12:11:29 เด็กหญิงอภิสรา จันทร์สายทอง โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา Online
37 2024-03-11 12:05:09 นายวิรัฬห์ บางโป่ง ห้วยแก้ววิทยา Online
38 2024-03-11 10:46:43 เด็กชายธีรศักดิ์ เลิศทอง โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
39 2024-03-11 10:32:35 นางสาวมุฑิตา พลนา โรงเรียนแม่มอกวิทยา Onsite
40 2024-03-11 10:13:26 นางสาวเอมฤดี อ่อนพูล โรงเรียนแม่มอกวิทยา Onsite
41 2024-03-11 10:10:19 นางสาวปทิตตา มนทาน้อย โรงเรียนแม่มอกวิทยา Onsite
42 2024-03-11 10:07:44 เด็กชายภควัฒน์ มูลเดช โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
43 2024-03-11 10:05:13 นางสาวอินทิรา คำอินทร์ โรงเรียนแม่มอกวิทยา Onsite
44 2024-03-11 08:59:45 เด็กหญิงชลลดา บัวพรมมา โรงเรียนเถินวิทยา Online
45 2024-03-11 08:46:05 เด็กหญิงอชิรญา ศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา Onsite
46 2024-03-11 08:23:52 เด็กชายพรรษกร อินลวง โรงเรียนเถินวิทยา Onsite รอตรวจสอบคุณสมบัติ
47 2024-03-11 08:20:37 นางสาวสโรชา สาเคน โรงเรียนต้นธงวิทยา Onsite
48 2024-03-10 21:54:21 เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทราช เถินวิทยา Online
49 2024-03-10 21:49:39 นางสาวปวันรัตน์ แสงหล่อ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Online
50 2024-03-10 18:14:09 นางสาวปภาวรินทร์ จีนาวุธ โรงเรียนเถินวิทยา Online
51 2024-03-10 14:42:19 นางสาวภัทรวดี มีศรี โรงเรียนเวียงมอกวิทยา Online
52 2024-03-10 14:23:44 นายดนัยกรณ์ ใจตรงกล้า โรงเรียนวังหินวิทยา Onsite
53 2024-03-10 13:26:41 นายพัสกร สายมา โรงเรียนวังหินวิทยา Online
54 2024-03-10 12:34:16 นางสาวธารธารา เมืองมา ฟากกว๊านวิทยาคม Online
55 2024-03-10 11:49:52 นางสาวณัฏฐิ์มาฎา ลีลาศ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
56 2024-03-10 11:08:05 นายกฤต์คุณ อินต๊ะกัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย Onsite
57 2024-03-10 11:04:50 นายภานุวัฒน์ กาปินตา โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
58 2024-03-10 11:00:15 นางสาวกาญจน์ชนก สิงห์ทอน โรงเรียนเถินวิทยา Online
59 2024-03-10 10:56:28 นายภูริภัทร ศิริจันทร์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา Onsite รอตรวจสอบคุณสมบัติ
60 2024-03-10 10:53:36 นายปิติภัทร เจริญสุข โรงเรียนเวียงมอกวิทยา Onsite
61 2024-03-10 10:42:46 นายวรสิทธิ์ รอดประเสริฐ โรงเรียนเถินวิทยา Online รอตรวจสอบคุณสมบัติ
62 2024-03-10 10:39:24 นางสาวกันทิชา จักรแก้ว โรงเรียนเถินวิทยา Online
63 2024-03-10 09:36:44 เด็กหญิงญาดา จันต๊ะอุตม์ เถินวิทยา Online
64 2024-03-10 09:09:31 นายปานุวัฒน์ เตชะ โรงเรียนเถินวิทยา Online
65 2024-03-10 09:07:43 เด็กชายเศรษฐ์สัณ นาโควงค์ โรงเรียนเถินวิทยา Online
66 2024-03-10 08:52:52 นายชินวีร์ สมดี โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา Online
67 2024-03-09 18:43:59 นายอิสรา เทพธรานนท์ โรงเรียนเถินวิทยา Online
68 2024-03-09 16:15:38 นายพงศา สาริบุตร โรงเรียนเถินวิทยา Online
69 2024-03-09 15:42:04 นางสาวจิดาภา ไชยพุฒ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
70 2024-03-09 15:38:45 นางสาวชาลิสา ก้อนต๊ะเสน โรงเรียนต้นธงวิทยา Onsite
71 2024-03-09 15:14:07 นายกฤษฎากร ชัยวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา Online
72 2024-03-09 14:43:55 เด็กชายวรพล จันต๊ะมณี เถินวิทยา Online
73 2024-03-09 14:24:41 เด็กชายปรวิทย์ เอมสันต์ เถินวิทยา Online
74 2024-03-09 13:59:46 นางสาวณัฐชา ชัยลังกา โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite
75 2024-03-09 13:57:38 นางสาวนิรัชญา สืบกาสี โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite
76 2024-03-09 13:55:39 นางสาวอภิสร เติบโต โรงเรียนแม่ถอดวิทยา Onsite
77 2024-03-09 13:51:55 นายอดิสา จิตร์โสภา โรงเรียนล้อมแรดวิทยา Onsite
78 2024-03-09 13:48:46 นายธีรัช ไชยวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา Onsite
79 2024-03-09 13:45:30 นางสาวรัฐติญา วงศ์คำ โรงเรียนวังหินวิทยา Onsite
80 2024-03-09 13:43:32 นางสาวณชนก จันทร์เอียด โรงเรียนวังหินวิทยา Onsite
81 2024-03-09 13:41:33 เด็กหญิงเมษา แสนสุรินทร์ โรงเรียนวังหินวิทยา Onsite
82 2024-03-09 13:39:06 นายธราเทพ ดวงแก้ว โรงเรียนวังหินวิทยา Onsite
83 2024-03-09 13:34:54 นางสาวปริญญา อินรันต์ แม่ถอดวิทยา Onsite
84 2024-03-09 13:26:54 นางสาวปานอัปสร ปู่กระโทก โรงเรียนวังหินวิทยา Onsite
85 2024-03-09 12:33:37 เด็กชายภาณุพงษ์ ตาติ โรงเรียนเถินวิทยา Online
86 2024-03-09 11:10:55 เด็กหญิงพิรัลพัชร กุลาวงศ์ เถินวิทยา Online
87 2024-03-09 10:51:03 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปราบวงศา เถินวิทยา Online
88 2024-03-09 10:33:18 นางสาวณัฐชกาญจน์ พุกจินดา โรงเรียนเถินวิทยา Online
89 2024-03-09 10:26:26 นายณัฐนนท์ สาบุตร โรงเรียนผาปังวิทยา Online
90 2024-03-09 10:16:00 นายปัญญากร กิบุญมา โรงเรียนเถินวิทยา Online
91 2024-03-09 09:49:35 นางสาวกมลรัตน์ จันเสียร เถินวิทยา Online
92 2024-03-09 09:47:31 เด็กหญิงวริศรา สลีวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา Online
93 2024-03-09 09:34:43 เด็กหญิงนรารัตน์ สุวรรณรินทร์ โรงเรียนผาปังวิทยา Online
94 2024-03-09 09:31:41 เด็กชายพงศ์สรรค์ ไชยเครื่อง เถินวิทยา Online
95 2024-03-09 09:20:40 นางสาวอรณิชา อาวาท โรงเรียนผาปังวิทยา Online
96 2024-03-09 09:06:29 นางสาวขวัญชนก ลือเมือง เถินวิทยา Online
97 2024-03-09 08:56:30 เด็กหญิงนิลยารัตน์ เชียงทอง โรงเรียนเถินวิทยา Online
98 2024-03-09 08:52:52 นายจตุรวิชญ์ ศรีวิชัย โรงเรียนเถินวิทยา Online
99 2024-03-09 08:50:46 เด็กหญิงชุติรัตน์ ชาวเขียววงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา Online
100 2024-03-09 08:50:00 นายกรันต์พัฒน์ ชุมภูสุวงค์ โรงเรียนเถินวิทยา Online
101 2024-03-09 08:48:43 นางสาวธีรกานต์ เทือกม่าน เถินวิทยา Online
102 2024-03-09 08:41:21 นางสาวกุลธิดา จันทร์สุ โรงเรียนเถินวิทยา Online
103 2024-03-09 08:28:45 นายทินภัทร ชัยรัตนาเจริญ เถินวิทยา Online