ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

   ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 Click
   เอกสารประกอบการมอบตัวในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 Click
   รายละเอียดแผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร

   หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) หรือ สำเนา ปพ.1 (5 ปีการศึกษา)
   สำเนาทะเบียนบ้านที่มีข้อมูลผู้สมัคร

กำหนดการสำคัญ

   วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567    รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
   วันที่ 14 มีนาคม 2567    ทดสอบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
   วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567     สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
   วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2567     รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ผ่านระบบออนไลน์)
   วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567     มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 จำแนกตามแผนการเรียน

ที่ แผนการเรียน จำนวนผู้สมัคร (คน)
1 ห้องเรียนปกติ 197
2 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 23
3 ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 60
4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 3
รวม 283


สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 จำแนกตามแผนการเรียน

ที่ แผนการเรียน จำนวนผู้สมัคร (คน)
1 ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 6
2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 25
3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) 3
4 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ 27
5 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีนธุรกิจ 7
6 แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 23
7 แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา 12
รวม 103
ติดต่อสอบถาม

   Facebook สารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง
   ผู้ดูแลระบบ โทร. 092-664-8008 (ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น.)